تحلیل شرکت های بورسی

 شرکت تکادو (وکادو)   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

 شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

 شرکت پتروشیمی شیراز (شیراز)   ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

 شرکت فولاد خوزستان (فخوز)   ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

 نیروگاه های بورسی   ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (آریان)   ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

 شرکت پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

 شرکت سیمان خوزستان (سخوز)   ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

 شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر)   ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

 شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

 شرکت پتروشیمی نوری (نوری)   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

 شرکت ذغالسنگ نگین طبس (کطبس)    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

 شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)   ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

 شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر)   ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)   ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

 شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)   ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 شرکت پتروشیمی جم (جم)   ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 شرکت پتروشیمی فناوران (شفن)   ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

 شرکت پلیمر آریا ساسول (آریا)   ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

 شرکت کویر تایر (پکویر)  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

 شرکت ایران تایر (پتایر)   ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

 شرکت صنعتی بارز (پکرمان)   ۱۳۹۹/۱۰/۱۰