شماره حساب های بانکی

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۳۶۰۲
نام شعبه : زهره
شماره حساب : ۶۹۱۱۵۵۷۷۲۱
شبا : IR410120000000006911557721

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۸۳۲
نام شعبه : بهشتی
شماره حساب : ۸۳۲۴۰۸۲۵۹۲۰۱
شبا : IR670560083204000825920001

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰۰۴۵۷۷۱
شبا : IR290780100211040000045771

صندوق سرمایه گذاری

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۸۵۸۵۱
شبا : IR980780100211040000085851

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۹۵
نام شعبه : بورس
شماره حساب : ۰۱۰۵۶۱۲۹۸۸۰۰۲
شبا : IR020170000000105612988002