شماره حساب های بانکی

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۳۶۰۲
نام شعبه : زهره
شماره حساب : ۶۹۱۱۵۵۷۷۲۱
شبا : IR410120000000006911557721

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۸۳۲
نام شعبه : بهشتی
شماره حساب : ۸۳۲۴۰۸۲۵۹۲۰۱
شبا : IR670560083204000825920001

صندوق های سرمایه گذاری

کد شعبه : ۱۰۰۵
نام شعبه : مهستان
شماره حساب : ۱۰۰۵۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۱
شبا : IR400780100511040002002001

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۴۰۴۵۷۷۱
شبا : IR070780100204000004577001

صندوق های سرمایه گذاری

کد شعبه : ۶۳۶۰/۲
نام شعبه : زهره
شماره حساب : ۱۵۵۸۵۳۰۶۹۴
شبا : IR660120000000001558530694

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۹۵
نام شعبه : بورس
شماره حساب : ۰۱۰۵۶۱۲۹۸۸۰۰۲
شبا : IR020170000000105612988002

صندوق های سرمایه گذاری

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۱۰۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۸۵۸۱
شبا : IR980780100211040000085851