شماره حساب های بانکی

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۳۶۰۲
نام شعبه : زهره
شماره حساب : ۶۹۱۱۵۵۷۷۲۱
شبا : IR410120000000006911557721

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۸۳۲
نام شعبه : بهشتی
شماره حساب : ۸۳۲۴۰۸۲۵۹۲۰۱
شبا : IR670560083204000825920001

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۴۰۴۵۷۷۱
شبا : IR070780100204000004577001

صندوق سرمایه گذاری

کد شعبه : ۱۰۰۲
نام شعبه : نوبخت
شماره حساب : ۱۰۰۲۱۰۰۲۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۸۵۸۱
شبا : IR980780100211040000085851

شرکت کارگزاری بورسیران

کد شعبه : ۶۹۵
نام شعبه : بورس
شماره حساب : ۰۱۰۵۶۱۲۹۸۸۰۰۲
شبا : IR020170000000105612988002

شعبه مرکزی

آدرس : خیابان مفتح شمالی ، پایین تر از خیابان مطهری ، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ١٢

کدپستی ۱۵۸۸۸۳۴۱۵۴

تلفن: ٨٨٨٣٢٨٩١ و ٨٨٨٣٢٨٦٠

معامله گر: مهدی رحیمی ، مرضیه یوسفی ، سپیده رضوانی
پذیرشگر: امیر یوردخانی ، فرانک دردان