مشاوره پذيرش اوراق بهادار در بورس/ فرابورس

خدماتي كه شركت کارگزاری بورسیران در فرآيند پذيرش اوراق بهادار در بورس/فرابورس ارائه مي‌نمايد شامل مراحل زير است:

۱-   برگزاري جلسه با مسئولين شركت متقاضي پذيرش و نمايندگان سهامدار عمده به منظور تشريح فرآيند پذيرش و نقش شركت تأمين سرمايه در اين فرآيند،

۲-   ارائه مشاوره و انجام همكاري‌هاي لازم در راستاي آماده‌سازي و تهيه مدارك و مستندات مورد نياز پرونده‌ي پذيرش شامل اميدنامه و برنامه كسب و كار،

۳-   هماهنگي جلسه‌ي هيئت پذيرش و حضور در جلسه‌ي مزبور به منظور ارائه‌ي توضيحات لازم به اعضاي هيئت پذيرش به همراه نمايندگان شركت متقاضي،

۴-   ارزش‌گذاري و تعيين قيمت پايه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه‌ي اوليه،

۵-   بازاريابي و برگزاري جلسه معارفه‌ي شركت متقاضي پذيرش و عرضه‌ي اوليه سهام شركت به يكي از دو روش نهايت تلاش (Best Effort) يا تعهد پذيره‌نويسي  (Firm Commitment)

مشاوره عرضه اوراق بهادار

الف) مشاوره عرضه اوراق بهادار در زمينه‌ي تأسيس شركت‌ها

انجام خدمات در اين حوزه با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب ۲۵ دي‌ماه ۱۳۸۵ شوراي عالي بورس و ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب ۱۵ تيرماه ۱۳۸۷ هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد بود. در اين فرآيند مواردي همچون تهيه مدارك و مستندات لازم براي پرونده‌ي ذيربط پس از انعقاد قرارداد، نمايندگي قانوني مؤسسين نزد مراجع ذي‌صلاح به منظور پيگيري مراحل قانوني پذيره‌نويسي اوراق بهادار، تهيه برنامه كسب و كار شركت سهامي عام (Business Plan)، تهيه طرح اساسنامه شركت سهامي عام مطابق با قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تهيه و تكميل بيانيه ثبت تأسيس شركت سهامي عام، تهيه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي، …، بازاريابي و عرضه انجام مي‌شود.

ب) مشاوره عرضه اوراق بهادار در افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي عام

طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران و عرضه اوراق بهادار مصوب ۱۵ تيرماه ۱۳۸۷ هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت‌هاي تأمين سرمايه مي‌توانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در زمينه افزايش سرمايه كليه شركت‌هاي سهامي عام غير بورسي و شركت‌هاي بورسي، خدمات خود را ارئه نمايند. همچنين شركت‌هاي بورسي با سرمايه ۵۰ تا ۱۵۰ ميليارد ريال و ساير شركت‌هاي سهامي عام با سرمايه مساوي يا بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال صرفاً از طريق مشاوران عرضه تقاضاي خود را ارائه خواهند كرد.

در اين راستا شركت کارگزاری بورسیران با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار خدمات خود را به شرح زير ارائه مي‌نمايد:

۱-   بررسي برنامه يا طرح موضوع تأمين مالي ناشر و ارائه‌ي مشاوره درخصوص شيوه‌ي تأمين مالي مناسب

۲-   ارائه‌ي مشاوره درخصوص قوانين و مقررات عرضه اوراق بهادار و تكاليف قانوني ناشر

۳-   ارائه‌ي راهنمايي‌هاي لازم جهت تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه

۴-   بررسي اطلاعات، مدارك و مستندات تهيه گزارش توجيهي و در صورت لزوم اخذ نظر كارشناسان يا اشخاص حقوق ذي‌صلاح در خصوص گزارش‌هاي ياد شده.