تحلیل نماد بانک تجارت (وتجارت)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c از موج زیگ زاگ دوم اصلاحی می باشد (اعداد زرد رنگ) که نشان دهنده عدم اتمام اصلاح و ادامه مسیر اصلاحی بلندمدتی سهم می باشد و این احتمال وجود دارد که کف قبلی شکسته شود. به احتمال زیاد این نماد یا تا حدود قیمت ۱۳۵ الی ۱۴۵ تومان (کادر آبی رنگ.احتمال اصلی) و یا با احتمال کمتر تا حدود کف قبلی یعنی قیمت ۱۶۵ تومان (خط زرد رنگ)، اصلاحی در زمانی حدود ۱ ماه آینده خواهد کرد و سپس با پایان نهایی اصلاح ۲ ساله سهم، مسیر صعودی اصلی را برای اهداف صعودی بلند مدتی خود خواهد پیمود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، در صورت رسیدن به محدوده قیمتی ۱۴۵ تومان تا ۱۳۵ تومان به صورت پله ای اقدام به خرید نمایید و در غیر این صورت (شکسته نشدن کف و برگشت بازار) در محدوده ۱۶۵ تومان اقدام نمایید ...حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی ۱۲۵ تومان با یک کندل توپر می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha