محمد رضا امیری

متولد ۱۳۴۴/۰۱/۰۴

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی :

  • نائب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بورسیران
  • عضو موظف هیأت مدیره کارگزاری بورسیران
  • مدیرعامل کارگزاری بورسیران