دکتر عبدالمجید دهقان

متولد ۱۳۵۹/۰۶/۰۸

سوابق تحصیلی :

 • دکتری مدیریت مالی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی :

 • عضو هیأت علمی دانشگاه
 • رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بورسیران
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکت شیمی صنعت فرزان
 • عضو هیأت مدیره شرکت فلات قاره پرشین
 • عضو هیأت مدیره شرکت فرزان تجارت پارمیس
 • عضو هیأت مدیره شرکت آرمان توسعه مهر خوارزمی
 • عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
 • عضو هیأت مدیره شرکت گسترش اندیشه هگمتان
 • عضو هیأت مدیره شرکت امید آیندگان سپهر
 • مدیر شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
 • عضو انجمن حسابداران خبره
 • عضو انجمن متخصصین ایران