اطلاعیه مجمع غبشهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه غبشهر برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

به گزارش بورس ایران، از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/18 درمحل تهران- بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي پژوهشگاه صنعت نفت سالن همايش کاسپين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات: