پیگیری اخبار و شایعات بازار
مجمع عمومی فوق العاده فزرین

افزایش سرمایه 60 درصدی فزرین 

ادامه...
گزارش معارفه به پرداخت ملت

گزارش معارفه به پرداخت ملت 

ادامه...
مجمع عمومی عادی سالانه سمازن

 افزایش نرخ 15 درصدی برای سیمان

 

ادامه...
گزارش مجمع عمومی فوق العاده خاهن

افزایش سرمایه خاهن تصویب شد 

ادامه...
مجمع عمومی عادی سالیانه وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری هلدینگ انرژی می شود 

ادامه...
مجمع عادی به طور فوق العاده حریل

حریل 400 واگن باری وارد می کند                             

ادامه...
مجمع عمومی عادی سالیانه مرقام

ایران ارقام 200 ریال سود نقدی تقسیم کرد

ادامه...
فاراک خودروساز می شود

گزارش بازدید از مجموعه ماشین سازی اراک 

ادامه...
مجمع عمومی عادی سالیانه آ.س.پ

آ.س.پ بیست ریال سود تقسیم کرد 

ادامه...