شماره حساب های شرکت کارگزاری بورسیران
        
 بانک ملت:
شماره حساب: 6911557721
شبا: IR 41 0120 0000 0000 6911 5577 21
   بانک ملی:

شماره حساب: 0105612988002

شبا: IR 02 0170 0000 0010 5612 9880 02
     
بانک سامان:
شماره حساب: 1-825920-40-832
شبا: IR 67 0560 0832 0400 0825 9200 01
  بانک خاورمیانه:
شماره حساب: 1-4577-40-1002
شبا: IR 07 0780 1002 0400 0004 5770 01
شماره حساب های صندوق های سرمایه گذاری
         
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
بانک ملت شعبه زهره
شماره حساب: 1558530694
شبا: IR66 0120 0000 0000 1558 5306 94 
 

صندوق سرمایه گذاری دماسنج
بانک خاورمیانه
شماره حساب: 110400000085851-1002-1002

 

 

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 
بانک خاورمیانه
شماره حساب: 110400002002001-1005-1005